Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
05.10.2016

Konkurs plastyczny „Rodzina to sposób na szczęście”


Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy z Miastem Jasłem w ramach realizacji działań profilaktycznych określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2016-2020 ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Jasła.

Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu prac plastycznych o treści wynikającej z tematu Konkursu. Praca plastyczna może być zrealizowana dowolną techniką w formie rysunku lub plakatu, w formacie co najmniej A3 lub większym.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym w następujących grupach wiekowych:

1) poziom przedszkolny,

2) poziom wczesnoszkolny (uczniowie klas I-III szkoły podstawowej),

2) poziom  klas  IV-VI szkoły podstawowej,

3) poziom gimnazjalny

Każdy, kto chce wziąć udział w konkursie powinien zgłosić się do swojego wychowawcy, u którego uzyska dokładne informacje. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Zespołu Interdyscyplinarnego w zakładce „Aktualności: www.stopprzemocyjaslo.pl

Szkoły podstawowe, gimnazja  i przedszkola w terminie do 15 października 2016 r. zgłaszają udział dzieci i uczniów w  Konkursie  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3 pok. nr 3.

Prace konkursowe należy składać w terminie do 31 października 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3 pok. nr 3.

Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Autorzy najlepszych prac otrzymają od Organizatorów nagrody rzeczowe. Organizator dopuszcza również możliwość przyznania nagród specjalnych i wyróżnień.

Wręczenie nagród i wernisaż prac  nagrodzonych/wyróżnionych odbędzie się w listopadzie 2016 r. podczas konferencji „Rodzina – mądre wychowywanie” zorganizowanej w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2015 -2017. O terminie konferencji uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.

Zapraszamy dzieci i młodzież z jasielskich przedszkoli i szkół do udziału w konkursie i zaprezentowania swoich talentów artystycznych!
Regulamin konkursu do pobrania