Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
05.08.2016

Informacja


 
Informujemy o formach pomocy dostępnych na terenie miasta Jasła dla osób dotkniętych bądź zagrożonych przemocą w rodzinie oraz rodzin i osób będących w kryzysie. Poniżej przedstawiamy wykaz placówek świadczących pomoc wraz z numerami telefonów i prowadzonymi formami pomocy.

I. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAŚLE:
ul. Kochanowskiego 3, tel. 13 44 643 28

 

Dzień tygodnia

 

Godziny

 

Planowane wsparcie

Środa

 

915 – 1115

Poradnictwo psychologiczne dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych z terenu Miasta Jasła

 

1120 – 1320

Poradnictwo prawne (dla klientów MOPS w Jaśle)

Czwartek

 

830 – 1030

Terapia rodzin

 

1545 – 1745

Mediacje dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych

 

 

Ww. formy wsparcia realizowane są w Centrum Profilaktyki Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle, ul. Floriańska 8a.

II. W RAMACH „MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII”:

 

Dzień tygodnia

 

Godziny

 

Planowane wsparcie

Poniedziałek

 

1600 - 1800

Zajęcia edukacyjne kierowane do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych

Wtorek

 

1600 – 1800

Poradnictwo prawne

(dla ofiar i sprawców przemocy oraz kompleksowa pomoc prawna w problemach będących następstwem nadużywania alkoholu)

Środa

 

1545 – 1745

Indywidualne konsultacje w zakresie oddziaływań terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie

Środa

 

1600 – 1900

Grupa edukacyjno-terapeutyczna dla osób współuzależnionych

 

 

 

Ww. formy wsparcia realizowane są w Centrum Profilaktyki Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle, ul. Floriańska 8a.

III. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE oraz OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ pozostający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle: ul. Rynek 18, tel. 13 44 834 40 lub 13 44 858 38

 

 

 

Dzień tygodnia

 

Godziny

 

Planowane wsparcie

 

Poniedziałek

 

1100 - 1700

Udzielanie specjalistycznej pomocy ukierunkowanej na wsparcie osób doznających przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie

 

Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom stosującym przemoc – konsultacje indywidualne

 

Wtorek

 

 

1130 – 1530

Udzielanie specjalistycznej pomocy ukierunkowanej na wsparcie osób doznających przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie

 

Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom stosującym przemoc – konsultacje indywidualne

 

 

730 – 1130

Poradnictwo prawne

 

Środa

 

1130 – 1530

Udzielanie specjalistycznej pomocy ukierunkowanej na wsparcie osób doznających przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie

 

Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom stosującym przemoc – konsultacje indywidualne

 

 

 

Udzielanie specjalistycznej pomocy ukierunkowanej na wsparcie osób doznających przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie

 

Czwartek

 

730 – 1530

 

Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom stosującym przemoc – konsultacje indywidualne

 

 

Piątek

 

730 – 1530

Udzielanie specjalistycznej pomocy ukierunkowanej na wsparcie osób doznających przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie

 

Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom stosującym przemoc – konsultacje indywidualne

 

 

 

Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

 

 

 


IV. PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ:
 ul. Szopena 38, tel. 13 44 630 44

Czynna w godzinach od  7.00 – 19.00  z wyjątkiem piątku od 7.00 – 14.30

 

 

Dzień tygodnia

 

Godziny

 

Planowane wsparcie

Poniedziałek

 

900 – 1100

Grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu

 

1100 – 1300

Grupa dla osób żyjących w związku z osobą uzależnioną

Wtorek

 

1600 – 1900

Grupa nawrotów dla osób uzależnionych od alkoholu

Środa

 

1600 – 1900

Grupa wstępna dla osób uzależnionych od alkoholu

Piątek

 

800 – 1100

Grupa wstępna dla osób uzależnionych od alkoholu

 

 

Wejście osoby na poszczególną grupę terapeutyczna odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu z indywidualnym terapeutą.

 

Pomoc terapeutyczna  indywidualna

  • Terapia indywidualna osób uzależnionych i osób żyjących w związku z osobą uzależnioną
  • Konsultacje psychologiczne
  • Konsultacje psychiatryczne
  • Porady terapeutyczno - edukacyjne
  • Sesje terapeutyczne wspierające w sytuacjach kryzysowych

  • V.
     PLACÓWKI OŚWIATOWE PODLEGŁE POD URZĄD MIASTA W JAŚLE:
  • ul. Rynek 12, tel. 13 44 863 34
  •  

 

ZADANIA PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW I LOGOPEDÓW SZKOLNYCH

 

wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn.30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532)

ZADANIA

PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

ZADANIA

LOGOPEDÓW SZKOLNYCH

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

WYKAZ

PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZATRUDNIAJĄCYCH PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW , LOGOPEDÓW I INNYCH SPECJALISTÓW W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIÓW

Przedszkole Miejskie nr 1 w Jaśle

ul. Tkaczowa 14 tel.13 446 37 85

logopeda

Przedszkole Miejskie nr 2 w Jaśle

ul. Słowackiego 7 tel. 13 446 34 33

logopeda, terapeuta psychologiczny

Przedszkole Miejskie nr 3 w Jaśle

ul. Floriańska 24 a tel. 136 32 23

nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,

logopeda

Przedszkole Miejskie nr 6 w Jaśle

ul. Kopernika 8a tel. 13 446 93 22

nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,

logopeda, oligofrenopedagog

Przedszkole Miejskie nr 9 w Jaśle

ul. Szkolna 38 tel. 13 448 05 63

nauczyciel rewalidacji, logopeda,

oligofrenopedagodzy, rehabilitant

Przedszkole Miejskie nr 10 w Jaśle

ul. Ducala 3 tel.13 446 3016

nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,

logopeda

Przedszkole Miejskie nr 11 w Jaśle

ul. Sikorskiego 10 tel.13 446 31 25

tyflopedagog, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagog, logopeda

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle

ul. Koralewskiego 9 tel. 13 446 34 94

pedagog szkolny, logopeda, oligofrenopedagodzy,

Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle

ul. W. Pola 9 tel. 13 446 35 68

pedagog szkolny, logopeda, oligofrenopedagodzy

Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaśle

ul. św. Jana z Dukli 94 tel.13 446 46 30

pedagog szkolny

Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle

ul. Rafineryjna 3A tel. 13 446 97 12

logopeda, pedagog szkolny

oligofrenopedagog

Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle

ul. Mickiewicza 108 tel. 13 491 48 63

Logopeda, pedagog szkolny

oligofrenopedagog

Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

ul. Szkolna 38 tel. 13 446 58 85

psycholog, terapeuci

pedagog szkolny, rehabilitant

oligofrenopedagodzy, logopeda

Zespół Szkół Miejskich nr 4 w Jaśle

ul. P. Skargi 10 tel. 13 446 37 54

pedagog szkolny, logopeda , psycholog,

oligofrenopedagodzy, rehabilitant

Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

ul. Sobniowska 58 tel. 13 445 50 10

logopeda, pedagog szkolny

oligofrenopedagog

Zespół Szkół  Miejskich nr 6 w Jaśle

ul. Lwowska 36 tel. 13 446 83 57

Logopeda, pedagog szkolny

oligofrenopedagog

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle

ul. Czackiego 2 tel. 14 446 36 74

pedagog szkolny, psycholog, logopeda,

 

 

Szkoły i przedszkola udzielają wsparcia uczniom i rodzicom w ciągu roku szkolnego,

W godzinach pracy placówki.

 

 

 
VI. OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ: ul. K.K. Baczyńskiego 20 A, tel. 13 44 063 33, 669 056 479

Ośrodek świadczy bezpłatną pomoc w zakresie lecznictwa odwykowego w ramach:

- Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od alkoholu

- Poradni Terapii Uzależnień dla dzieci i młodzieży

- Programu pogłębionego dla osób uzależnionych, które zrealizowały podstawowy program terapii (Warsztaty umiejętności interpersonalnych, Grupa Dalszego Trzeźwienia, Trening Asertywności, kompetencji społecznych).

 

 

Dzień tygodnia

 

Godziny

 

Planowane wsparcie

Poniedziałek

 

1100-1800

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

(terapia indywidualna, grupowa, konsultacje psychiatryczne)

Wtorek

 

 

700-1400

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

(terapia indywidualna, grupowa, konsultacje dla rodzin pacjentów)

 

1400-2000

Poradnia Terapii Uzależnień dla dzieci i młodzieży

(terapia indywidualna, grupowa, rodzinna, konsultacje psychiatryczne)

Środa

 

700-1400

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

(terapia indywidualna, grupowa)

 

Terapia pogłębiona dla pacjentów uzależnionych, którzy zrealizowali podstawowy program terapii

 

1400-2000

Poradnia Terapii Uzależnień dla dzieci i młodzieży

(terapia indywidualna, grupowa, rodzinna, konsultacje psychiatryczne)

Czwartek

 

700-1400

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

(terapia indywidualna, grupowa, konsultacje psychiatryczne)

 

 

 

1600-1800

 

 

Grupa dla kobiet uzależnionych od alkoholu

 

 

1400-2000

Poradnia Terapii Uzależnień dla dzieci i młodzieży

(terapia indywidualna, grupowa, rodzinna, konsultacje psychiatryczne)

Piątek

 

1100-1800

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

(terapia indywidualna, grupowa, konsultacje psychiatryczne)


VII. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W JAŚLE:
ul. Słowackiego 6, tel. 13 44 645 46

Pomoc indywidualna
Terapia indywidualna  dzieci i młodzieży
Konsultacje psychologiczne w ostrym kryzysie
Poradnictwo psychologiczne
Rozmowy terapeutyczno  - edukacyjne
Rozmowy wspierające w sytuacjach kryzysowych

Pomoc terapeutyczna
Terapia rodzin
Prowadzenie grup terapeutycznych dla młodzieży będącej w kryzysie psychologicznym
Prowadzenie terapii zaburzeń  rozwojowych i zaburzeń dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży
Prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych z uczniami – sprawcami przemocy rówieśniczej
Działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych zgłaszanych przez rodziców i szkołę

Zajęcia grupowe
Zajęcia  profilaktyczne dla dzieci szkół podstawowych
Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów gimnazjum
Zajęcia psychoedukacyjne dotyczące skutków uzależnień od środków psychoaktywnych
Zajęcia integracyjne dla uczniów z trudnościami wychowawczymi
Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży  „Stop dla alkoholu w naszej szkole”
Warsztaty dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
Szkolenia Rad Pedagogicznych na tematy związane  z  przemocą domową i rówieśniczą
Szkolenia Rad Pedagogicznych  w zakresie poprawnej komunikacji i zachowań asertywnych
Comiesięczne spotkania dla pedagogów z powiatu jasielskiego podnoszące umiejętności niesienia pomocy dzieciom , młodzieży i rodzinom  uwikłanym w przemoc rówieśniczą i domową
Ww. formy wsparcia realizowane są w godzinach pracy Poradni:

 

od poniedziałku do piątku

 

7.30 – 18.30

po wcześniejszym zarejestrowaniu się

 

Sytuacje kryzysowe i losowe załatwiane są na bieżąco.

VIII. OŚRODEK POMOCY RODZINIE I SZKOLE ARKA MŁODYCH W JAŚLE: ul. Krasińskiego 4, tel. 886 329 348
czynny
od poniedziałku do czwartku , w godzinach 12.00 - 18.00 
w piątki,  w godzinach 9.00 -  15.00
w czasie wakacji i ferii szkolnych, w godzinach 9.00-15.00

Działalność informacyjna – udzielanie  informacji w  zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej  dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

Działalność profilaktyczna
Zajęcia dla dzieci z zakresu psychoprofilaktyki różnorodnych form przemocy obecnej w przestrzeni społecznej i psychoedukacja na temat zachowań bezpiecznych.

IX. SĄD REJONOWY W JAŚLE - ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ: ul. Armii Krajowej 3, tel. 13 448 62 77

Dyżury zawodowych kuratorów sądowych Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.30

realizacja określonych przez prawo zadań o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związanych z wykonywaniem orzeczeń sądu.
PROKURATURA REJONOWA W JAŚLE: ul. Armii Krajowej 3, tel. 13 44 62 683

 

Interesanci przyjmowani są przez Prokuratora Rejonowego, jego zastępcę lub innego wyznaczonego prokuratora:

o   w poniedziałek - od godz. 9:00 do 16:00,

o   od wtorku do piątku - od godz. 8:00 do 15:00 

W trakcie dyżurów prokuratorzy podejmują działania informacyjno-doradcze.

XI. KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JAŚLE: ul. Kościuszki 26, tel. 13 44 38 310, Rewir Dzielnicowych w Jaśle 13 44 38 342

 Funkcjonowanie telefonu zaufana – 13 44 383 70

Podejmowanie działań informacyjno-profilaktycznych.