Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
14.03.2012

Odpowiedź na pytanie z dnia 07.03.2012 r.


W dniu 07.03.2012 r. zadane zostało pytanie dotyczące oceny działań sądu w przedmiocie zawieszenia władzy rodzicielskiej ojcu stosującemu przemoc w rodzinie wraz z molestowaniem seksualnym jednej z córek. Nadto zadająca pytanie osoba wyraziła chęć podjęcia dalszych działań w celu ochrony córek prosząc o nakreślenie możliwego sposobu postępowania.

Z nakreślonego w pytaniu stanu faktycznego wynika, iż Pani mąż przebywa obecnie w Zakładzie Karnym odbywając karę pozbawienia wolności orzeczoną wobec niego w wyniku skazania za przestępstwa polegające na znęcaniu się nad osobami najbliższymi oraz molestowaniu seksualnym jednej z córek. Ponadto wobec wszystkich dzieci sprawcy zawieszono władzę rodzicielską, a także zabroniono kontaktowania się z córką, która była molestowana seksualnie.

W pierwszym rzędzie należy zaznaczyć, iż jako odpowiadający na pytanie nie posiadam wiedzy z jakichże artykułów kodeksu karnego Pani mąż został skazany. Można jednakże domniemywać oparcie oskarżenia przede wszystkim na treści art. 207 kodeksu karnego. Postępowanie przed sądem skutkowało orzeczeniem wobec sprawcy kary bezwzględnego pozbawienia wolności z jednoczesnym zakazem kontaktowania się z molestowaną seksualnie córką. Zatem orzeczenie sądu spełniło najważniejszy warunek zapewnienia bezpieczeństwa Pani oraz Pani dzieciom – sprawca przemocy został w sposób trwały odizolowany od rodziny. Nadto sąd zakazał kontaktowania się sprawcy przemocy z molestowaną przez niego córką. Zakaz kontaktowania się zmniejszy z całą pewnością prawdopodobieństwo powrotu traumatycznych wspomnień, a po odbyciu przez sprawcę kary pozbawienia wolności będzie dalej chroniło Pani córkę przed możliwością ponownego stania się ofiarą wykorzystywania seksualnego.

Sprawca przemocy ma także zawieszoną władzę rodzicielską względem wszystkich dzieci. Zawieszenie władzy rodzicielskiej nastąpiło zapewne w wyniku osadzenia sprawcy w Zakładzie Karnym, natomiast nie została podana informacja do jakiego czasu owa władza rodzicielska jest zawieszona? Czy jedynie do momentu zakończenia odsiadywania kary pozbawienia wolności? Jeśli tak należy rozważyć podjęcie odpowiednich działań mających na celu odebranie sprawcy na stałe władzy rodzicielskiej.

Tego typu żądanie należy zgłosić do wydziału rodzinnego odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania sądu rejonowego. W kierowanym do sądu piśmie procesowym zawrzeć należy odpowiednie uzasadnienie dla wnoszonych przez siebie żądań, wraz z powołaniem w miarę możliwości dowodów na potwierdzenie podnoszonych kwestii.

Nie została w pytaniu poruszona kwestia wywiązywania się sprawcy z obowiązku łożenia na utrzymanie rodziny, a więc można rozważyć także wystosowanie pozwu o alimenty do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Jeśli sprawca przemocy po odbyciu kary pozbawienia wolności nadal będzie zachowywał się w sposób uniemożliwiający wspólne z nim zamieszkiwanie, to możliwe jest wystosowanie do właściwego miejscowo sądu rejonowego wniosku o eksmisję sprawcy z wspólnie zajmowanego lokalu mieszkalnego, jeśli zachodzi sytuacja wspólnego zamieszkiwania. Nadmienić w tym miejscu należy, iż sprawcy przemocy w rodzinie nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego, a także nie jest sprawca przemocy objęty ochroną przed fizyczną eksmisją w postaci zakazu jej wykonywania między 1 listopada a 31 marca.

Należy też zastanowić się nad objęciem uprzednio wykorzystywanej seksualnie córki pomocą w formie np. terapii psychologicznej. Bezspornym jest, iż fakt wykorzystywania seksualnego w młodości może spowodować nieodwracalne zmiany w psychice, które mogą negatywnie oddziaływać na dalszy rozwój osobowości takiego człowieka. W tej materii warto jest udać się do świadczącego bezpłatne porady psychologa. Terminy udzielania takich porad odnaleźć można w zakładce „Poradnictwo Specjalistyczne” niniejszej strony internetowej.

Uchylam się ponadto od komentowania wyroku sądu, gdyż nie leży to w moich kompetencjach, jednakże w mojej ocenie odizolowanie sprawcy przemocy domowej od pozostałych członków rodziny poprzez osadzenie tegoż sprawcy w zakładzie karnym jest działaniem słusznym, nie tylko ze względu na spełnienie celów określonych w przepisach prawa karnego. W mojej opinii korzystnie wpłynie ten fakt na funkcjonowanie Pani rodziny.

Jeśli zaś nie jest Pani usatysfakcjonowana sentencją wyroku, to zachęcam do możliwości korzystania z prawa apelacji (odwołania od wyroku), jeśli oczywiście dochowane zostaną odpowiednie terminy przewidziane na jej wniesienie.

Konsultant prawny, Tomasz Hals