Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
06.03.2012

Zespół Interdyscyplinarny szkoli swoich pracowników


W dniu 02.03.2012 r. odbyło się w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle szkolenie skierowane do pracowników podmiotów działających w Zespole Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Jednym z zadań nałożonych na Zespół Interdyscyplinarny przez Radę Miejską Jasła jest podnoszenie kompetencji osób działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przeprowadzone w dniu 2 marca szkolenie skierowane było właśnie do osób zajmujących się w ramach grup roboczych Zespołu pracą z indywidualnymi przypadkami przemocy w rodzinie, przede wszystkim pracowników socjalnych, policjantów dzielnicowych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Szkolenie rozpoczęła Pani Bogusława Wójcik, Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, która jednocześnie zaangażowana jest w pracę z indywidualnymi przypadkami przemocy domowej. Część merytoryczna szkolenia była prowadzona przez Panią Agatę Kwarciany, psychologa zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle. Omówione zostały praktyczne aspekty pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie oraz ze sprawcami przemocy. Szkolenie zawierało również elementy ćwiczeniowe, zgodnie z przyjętymi w tej dziedzinie standardami.
Wspólne szkolenie pracowników różnych instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie było też okazją do dyskusji na temat ulepszenia warunków współpracy między poszczególnymi instytucjami oraz wzajemnej wymiany doświadczeń w tym zakresie. Kolejny raz pracownicy zaangażowani w prace grup roboczych spotkają się już w dniach 8 i 9 marca w nowo otwartym Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle przy ul. Floriańskiej 8A. Uczestniczyć będą w warsztatach szkoleniowych na temat pracy z osobami uwikłanymi w przemoc domową. Warsztaty prowadzić będą certyfikowani specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zatrudnieni na co dzień w rzeszowskim Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień.
Organizowane szkolenia nakierowane są na podniesienie kompetencji pracowników zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie, przede wszystkim w zakresie kontaktu z osobą doznającą przemocy w rodzinie oraz sprawcą przemocy. Podczas bezpośredniego kontaktu zbierane są szczegółowe informacje na temat sytuacji danej rodziny. Wówczas pracownicy mogą stworzyć i wcielić w życie odpowiedni dla konkretnej sytuacji plan pomocy, którego realizacja na bieżąco jest monitorowana.